عملگر ها

عملگرها :

در درس های قبلی یاد گرفتیم که مقدار به متغیر بدهیم و data type متغیر ها رو تغییر بدهیم. یک زبان برنامه نویسی تا وقتی که نتونیم به وسیله اون بر روی متغیرها عملیات ریاضی انجام بدیم در واقع به درد نمی خوره.
عملگرها سمبول هایی هستند که به وسیله اون می تونیم با استفاده از چند مقدار ، مقدار جدیدی رو تولید کنیم.
یک عملگر به عنوان مثال همون + است.
4 + 5 = 9
در اینجا ما از عملگر + استفاده کردیم تا با استفاده از دو مقدار 4 و 5 مقدار جدید 9 را تولید کنیم.

عملگر مقدار ده یا همون ( = ) کارش اینه که مقدار سمت راست خودش رو توی متغیر سمت چپ می ریزه.

PHP Code:
print ( $name "matt" ); 


دستور بالا کلمه matt رو چاپ می کند و همچنین متغیر name رو مساوی matt قرار می دهد.

عملگرهای ریاضی :

PHP Code:
عملگر نام مثال جواب
+       اضافه  3+5       8 
-        تفریق  3-10       7
/    تقسیم   2/10        5
*    ضرب    10*2       20
%   قدرمطلق   3%10  1 


عملگر پیوند دهنده یا همان ( . )
این عملگر وظیفه پیوند دادن متغیر های متنی رو دارد.
به عنوان مثال :

PHP Code:
"hello"." world"
returns
"hello world" 


در php یک سری عملگرهای دیگه ای برای مقدار دهی دارد.

+= عملگری است که با استفاده از اون متغیر با خودش جمع می شود.
مثلا

PHP Code:
$x 4;
$x += 4// $x now equals 8 

همچنین -= و /= نیز می توان استفاده نمود.

PHP Code:
$x 4;
$x -= 4// $x now equals 1 


عملگرهای مقایسه ای

عملگرهای مقایسه ای بر روی متغیرها اعمال می شود و مقایسه می کند و در صورت درست بودن True و در صورت غلط بودن False بر می گرداند.
مثلا

PHP Code:
$x 

اگر مقدار x مثلا 3 باشد این عملگر True رو برمی گرداند.
مثلا == مقدار سمت راست و سمت چپ رو چک می کند. اگه مثلا ما x رو 4 قرار داده باشیم.

PHP Code:
$x == 

مقدار False بر می گرداند.
!= چک می کند که مقدار سمت راست و چپ برابر نباشند و اگر x همان 4 باشد :

PHP Code:
$x =! 


True را بر می گرداند.
=== چک می کند که مقدار چپ و راست برابر باشند و همچنین نوع دیتا آنها Data type آنها یکی باشد.
علامت بزرگتر و کوچکتر و بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی نیز به همین صورت.

عملگرهای منطقی
اولین عملگر منطقی همان عملگر or (یا) می باشد. دیگر نشانه این عملگر || می باشد.
مثلا

PHP Code:
true || false 


مقدار True را بر می گرداند.
&& فقط وقتی True برمی گرداند که هر دو طرف True باشند.
مثلا

PHP Code:
$x ) && ( $x 15 


هنگامی مقدار True برمی گرداند که x بزرگتر از 2 و کوچکتر از 15 باشد.


در جدول بالا قسمت Bold شده تنها عملگری است که کمی جالب است.

عملگر ++ و --

عملگر ++ یک عدد به متغیر اضافه می کند و -- یک متغیر از آن کم می کند.
مثلا

PHP Code:
$x++; 


یکی به $x اضافه می کند.
به عنوان مثال

PHP Code:
$x 3;
$x++ < 4// true 

مقدار فوق True است.
در مثال بالا همونطور که می بینید ابتدا عمل مقایسه انجام شده و بعد جمع صورت گرفته.
حال :

PHP Code:
$x 3;
++
$x 4// false 

مقدار فوق False می باشد یعنی ابتدا جمع صورت گرفته و بعد مقایسه شده است.

ترتیب اجرای عملگرها
شاید همه شما این را بدانید ولی در php ترتیب اجرای عملگرها به صورت زیر می باشند :

PHP Code:
++ − − (cast)
/ *%

< <= => >
== === !=
&&
||
= += 
− = /= *=%= .=
and
xor
or 

یعنی مثلا در

PHP Code:

ابتدا 2 در 5 ضرب می شود و بعد با 4 جمع می شود.
یعنی جواب مقدار فوق 14 می باشد.
البته شما با گذاشتن پرانتز می توانید php را مجبور کنید که به صورت دلخواه شما عمل کند. مثلا

PHP Code:
(4+5) * 


مقدار 18 را می دهد.

/ 0 نظر / 15 بازدید